Click on the image becomes larger. And you see also a short text.

En vår tur genom två uddar, en härlig dag med frisk luft fågelsång och vårtecken.  medeltiden var Blockhusudden en ö och helt omsluten av Östersjöns vatten. Sundet mellan dagens Blockhusudden och Södra Djurgården gick ungefär där Thielska galleriet har sin parkeringsplats. På grund av den postglaciala landhöjningen blev holmen till en udde. Udden eller ön hade alltid stor strategisk betydelse. På dess högsta punkt, Eolskulle, fanns redan på vikingatiden en vårdkase som stod i förbindelse med bland annat vårdkasarna på KungshattBrunkeberg och BjörköUnder Gustav Vasas tid låg här ett blockhus till försvar av Stockholms inlopp. På "Utdrag af Charta år 1791" över Kungliga Djurgården kallas platsen Blåkhusudden. Vid uddens sydsida fanns tullstationen Stora sjötullen från 1600-talet till 1881 är ett område med historiska byggnader vid Ryssviken på Djurgården i Stockholm. Här ligger Prins Eugens Waldemarsudde som är ett konstmuseum i statens ägo. Egendomen Waldemarsudde omfattar 70 000 kvadratmeter och är på tre sidor omgiven av vatten. Huvudbyggnaden och konstgalleriet uppfördes 1905 respektive 1913 efter ritningar av Ferdinand Boberg och Prins Eugen. På udden finns även den världsunika Waldemarsuddes oljekvarn från 1780-talet.

One of our tour through two pillows, a lovely day with fresh air and birdsong sign of spring In the Middle Ages Blockhusudden an island completely surrounded by the Baltic Sea. Strait between today Blockhusudden and South Djurgården went about where Thiel Gallery has its parking space. Because of the post-glacial uplift became the island to a promontory. The cape or island always had great strategic importance. At its highest point, Eolskulle, was already in the Viking Age a beacon that were connected with among other beacons on Kungshatt, Brunkeberg and Björkö. During Gustav Vasa was here a blockhouse defense of the inlet to Stockholm. On "Excerpt of the Carta in 1791" the Royal Djurgården called the place Blåkhusudden. At the south side of the headland was duty station Large dock dues from the 1600s to 1881 is an area of historic buildings at Ryssviken on Djurgården in Stockholm. Here is Prince Eugen Waldemarsudde is an art museum in the state ownership. The property Waldemarsudde covers 70,000 square meters and is on three sides surrounded by water. The main building and the art gallery was built in 1905 and 1913 and designed by Ferdinand Boberg and Prince Eugene. On the cape is also the world unique Waldemarsuddes oil mill from the 1780s.